Badania geotechniczne – dlaczego warto je zrobić?

Geotechnika to nauka zajmująca się budową i właściwościami gruntu. Badania wykonuje się metodami geoelektrycznymi (elektrooporowymi) i geofizycznymi. Dane uzyskane w wyniku badań mają szerokie zastosowanie i są niezbędne podczas projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Badania gruntu może uchronić nas przed błędami, które grożą zawilgoceniem piwnic czy najniżej położonych części budynku, osuwaniem się budynku, a nawet katastrofą budowlaną. Badania geotechniczne są również bardzo potrzebne, kiedy planujemy budowę studni głębinowej. Jeżeli mamy trudności z ustaleniem, jakie warunki panują na działce, wykonajmy badania geotechniczne. W tym celu należy sprowadzić wykwalifikowaną firmę wykonującą badania geologiczne.

Badania geoelektryczne – co to jest?

Metoda geoelektryczna oparta jest na zjawisku różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu. Różne przewodnictwo wynika z składu i struktury gruntu. Sondowania elektrooporowe (SGE) są nieinwazyjne. Metoda ta ma zastosowanie przy rozpoznawaniu złóż kruszywa i metali, stosowana jest w poszukiwaniu wody i badaniu rozchodzenia się zanieczyszczeń. Skały nasiąknięte wodą wykazują mniejszą oporność niż skały suche. Zanieczyszczona woda np. w wyniku bliskiego położenia od wysypiska śmieci posiada mniejszą oporność niż woda czysta.

Badania geofizyczne – co to jest?

Badania geofizyczne dostarczają informacji na temat ogólnej budowy geologicznej gruntu oraz warunków hydrogeologicznych. Badania geofizyczne znajdują zastosowanie na każdym etapie rozpoznania podłoża, na którym planowana jest inwestycja. Określają one głównie rodzaj podłoża , stopień skomplikowania budowy geologicznej, wytrzymałość podłoża, występowanie i zasięg złóż kruszyw.

Badania geoelektryczne i badania geofizyczne pozwalają na stworzenie dokumentacji geotechnicznej.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Składa się z dwóch  części – opisowej i graficznej. Na część graficzną składają się na mapki z określonymi miejscami odwiertów i przekrojami geotechnicznymi.

dane na temat rodzajów gruntów występujących w podłożu, ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych,

– określa nośność gruntów,

– informacje dotyczące głębokości występowania wód gruntowych i ich wpływ na posadowienia budynku oraz realizację robót ziemnych,

– wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych badań dotyczące posadowienia budynku, a także ewentualne sposoby zabezpieczenia go przed wodą.

Jak prowadzi się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne są najbardziej miarodajne, gdy można określić usytuowanie i zarys przyszłego budynku czy studni. Wtedy geotechnik wykonuje odwierty dokładnie w miejscu planowanej inwestycji. Większa ilość odwiertów to większa dokładność badania. Wybierając firmę wykonującą badania geologiczne gruntu, należy wcześniej sprawdzić ile odwiertów firma wykona. Za konieczne minimum uważa się trzy odwierty.

Koszt odwiertów waha się między 100 zł do 150 zł/m zależnie od części kraju i firmy wykonującej badania geologiczne. W sumie koszt trzech odwiertów głębokości ok. 5 m to wydatek rzędu 1000 -1500 zł. Cena ta obejmuje koszty dokumentacji geotechnicznej. Niekiedy badania trzeba powtórzyć, by skontrolować zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku. Badania trwają do dwóch godzin. Na dokumentację czeka średnio się od tygodnia do dwóch. Dokumentacja składa się z trzech egzemplarzy badań. Dobre firmy wykonujące badania geologiczne udostępniają również wersję elektroniczną dokumentacji geotechnicznej. Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe, ale dla swojego bezpieczeństwa warto zadać sobie trud jej wykonania.

Budowa studni – czy wiesz jak to formalnie załatwić

Chociaż wodociągi uważane są za wielkie osiągnięcie naszych czasów, to posiadanie własnej studni staje się coraz bardziej prestiżowe. Wiele osób wciąż zastanawia się nad budową studni. A nie jednokrotnie chęć zbudowania studni decyduje o wyborze działki, na której ma powstać wymarzony dom.

Sprawdź działkę przed budową studni

Jeśli planujesz wybudować dom z własnym ujęciem wody, to sprawdź, czy na terenie, na którym on ma powstać, nie ma ograniczeń odnośnie budowy studni. Jeśli dla trenu, na którym ów dom miałby powstać, istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, to wspomniane ograniczenia będą się w nim znajdować. Można to sprawdzić w każdej chwili i zrobić to może każdy, nawet osoba niedysponująca prawem do nieruchomości.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby wywiercić studnię na działce?

O tym, jakie dokumenty będą potrzebne zależne jest od tego, jaką studnię chcesz wybudować. Jeśli planujesz wywiercić studnię na własnej posesji o głębokości nieprzekraczającej 30 m (głębokość studni liczy się mierząc pełny odwiert, a nie do poziomu lustra wody) to nie potrzebne są żadne zezwolenia. Wystarczy jedynie zgłosić zamiar budowy studni we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątkiem tu jest sytuacja, kiedy ilość czerpanej wody przekraczać będzie 5 m3 na dobę. Zużycie takie najczęściej wynika z faktu, że woda ze studni wykorzystywana jest na prowadzenia działalności gospodarczej, np. przedsiębiorstwo ogrodnicze, sadownicze czy hodowle zwierząt.

Dokonując zgłoszenia wiercenia studni wymagane są plany z rysunkami umiejscowienia studni oraz dokument stwierdzający o prawie do dysponowania nieruchomością. Inne dokumenty mogą być wymagane odrębnymi, wewnętrznymi dla gminy przepisami.

Organ właściwy, u którego robimy zgłoszenie ma 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu. Jeśli owego sprzeciwu na nie otrzymamy to możemy rozpocząć budowanie studni. Zgoda ważna jest przez dwa lata. Jeśli budowa nie rozpocznie się w tym czasie, to po dwóch latach zgoda traci ważność i musimy zgłoszenie wykonać ponownie.

Jeśli nasza studnia głębinowa ma mieć głębokość powyżej 30 m lub zakładamy zużycie powyżej 5 m3 na dobę, to wchodzimy w przepisy regulowane Prawem Wodnym oraz Prawem Górniczym i Geologicznym. Przed rozpoczęciem budowy takiej studni musimy wykonać projekt prac geologicznych oraz tak zwany operat wodoprawny. Może go przygotować hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi. Dokumenty składa się do wojewody, który wydaję decyzję o możliwości budowy studni powyżej 30 m lub o bardzo dużym poborze wody. Kiedy odwiert jest już zrobiony należy przygotować szczegółową dokumentację hydrogeologiczną studni. Dotyczy ona trzech podstawowych parametrów studni: dopuszczalną wydajność, poziom zwierciadła statycznego wody oraz depresje). Określa również potrzebne do pompy oraz urządzenia do uzdatniania wody. Wyniki badań muszą zostać zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej. Wtedy studnia może zostać zarejestrowana i otrzymuje tak zwaną kartę rejestracyjną.

Kiedy warto budować studnię?

Kopanie studni, jak i ich wiercenie można przeprowadzać właściwie o każdej porze roku. Nie ma też żadnych wymogów formalnych co do czasu budowy studni. Nawet zimą w czasie siarczystych mrozów ziemia zamarza jedynie do głębokości 1,5 m. Jeśli jednak zmarznięta ziemi utrudnia kopanie studni, to można ją ogrzać rozpalając w miejscu kopania ognisko. Kopiąc czy wiercąc studnie wiosną należy pamiętać, że topniejący śnieg może mylnie wskazywać wysokość warstwy wodonośnej. To z kolei może doprowadzić do błędnych obliczeń co do głębokości studni. W zbyt płytko wykopanej studni może zabraknąć nam wody zimą.

Chociaż nie ma konkretnych zaleceń, to praktyka pokazuje, że bezpieczniej jest wiercić studnie w zimie oraz jesienią. Wtedy to woda gruntowa znajduje się na najniższym poziomie.